Regulamin

Właścicielem serwisu KOREKS fotolab on line  mieszczącego się pod adresem internetowym zam.koreks.pl  jest firma KOREKS IIs.c. , mieszcząca się w Przemyślu przy ul. Franciszkańskiej 7

 • Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta.
  Klient, podając dane osobowe, oświadcza, że: Są one zgodne z prawdą
  Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Klienta.
  Korzystanie z serwisu KOREKS fotolab on line jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.
 • Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy  zlecenia na wykonanie usługi pomiędzy Klientem a firmą KOREKS s.c.
 • Za zlecone usługi możemy zapłacić:
 • GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki w siedibie firmy ( wymagany numer telefonu klienta )
 • PRZELEWEM - przedpłatę na konto w banku, dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.
 • KARTĄ   - System PayU
 • Odbiór zleceń:
 • OSOBISTY w siedzibie firmy 
 • WYSYŁKA  KURIEREM
 • WYSYŁKA PPOCZTĄ 
   
 
WARUNKI TECHNICZNE ZDJĘĆ
 
Zdjęcia wywołujemy z plików cyfrowych zapisanych w formacie JPG.
Dostarczenie plików odbywa się poprzez stronę www.zam.koreks.pl
Wielkość pliku przy zamówienie poprzez internet pliku nie powinna przekraczać 8 mb.
Jeżeli zamówienie dostarczone jest na płytach lub innych nośnikach to zwracamy je wraz ze zrealizowanym zamówieniem.
 
ZLECENIE I JEGO REALIZACJA
 
W momencie otrzymania zamówienia system automatycznie informuje o przyjęciu zlecenia (nadając mu numer oraz powiadamia o kwocie do zapłaty).
Jeżeli wpłata nie nastąpi w ciągu 5 dni roboczych umowa nie dochodzi do skutku.(istnieje możliwość powiadomienia nas o zwłoce w płatności)
Usługi są realizowane według aktualnego cennika.
KOREKS s.c. gwarantuje wykonanie usługi o jakości, jaką umożliwia najnowocześniejszy proces technologiczny.
Odpowiedzialność serwisu www.zam.koreks.pl.pl z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ogranicza się tylko do odpowiedzialności za niezgodność wykonanego zlecenia z treścią zamówienia. Niezgodność w przypadku usługi może dotyczyć jedynie formatu zdjęcia, liczby kopii oraz struktury powierzchni papieru. System pozwala Klientowi sprawdzić swoje zamówienia za pośrednictwem Internetu  i porównać z otrzymanym zleceniem.
Realizacja zamówienia odbywa się maksymalnie w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
W przypadku z odrzucenia zlecenia, pliki przesłane do laboratorium zostają automatycznie wykasowane przez system z serwera w sposób trwały!
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres biuro@koreks.pl  za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (16 675-01-53). Po w/w czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe z uwagi na charakter świadczonej usługi.
Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w serwisie Koreks-fotolab on line w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.
Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:
- umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, formatów XXL, Foto Prezentów, Fotoobrazów, Kalendarzy itp. na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)
- umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: biuro@koreks.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.
W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.
Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.
Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.
 

GWARANCJE I REKLAMACJE

Produkty sprzedawane przez serwis Koreks-fotolab on line mogą być objęte gwarancją producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Sprzedawcę. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z naszym laboratorium telefonicznie (16 675-01-53 pn-pt 9:00-16:00) lub za pośrednictwem e-mail biuro@koreks.pl bądź listownie na adres: KOREKS s.c. ul. Franciszkańska 7,  37-700 Przemyśl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć, foto prezentów, kalendarzy itp. na własny koszt przesyłką pocztową na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu,  lub bezpłatnie w siedzibie firmy. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką pocztową, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn powstałych w procesie realizacji zlecenia. KOREKS fotolab on line zwolniony jest z odpowiedzialności za wady odbitek, które powstały po stronie Klienta.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi KOREKS fotolab on line o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty (np. rozbity foto kubek) należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

 

PRAWA AUTORSKIE

Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Sprzedawca przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

 

WYŁĄCZENIA

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:
obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,

 • przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,
 • treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.
  Z powyższych powodów serwis zam.koreks.pl może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zamówienia. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego realizacji.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
KOREKS s.c. ul. Franciszkańska 7,  37-700 Przemyśl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami, jakością połączenia internetowego, szybkością przesyłania danych na serwer, zawieszenia połączenia z serwerem oraz utraty Państwa plików z naszych dysków twardych z powodu odrzucenia zlecenia.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celu informowania klienta o bieżącej ofercie.
Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Klientów, innym osobom lub instytucjom. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych.
System stworzony został z olbrzymią dbałością o ochronę danych. Wszystkie informacje są kodowane i niemożliwe do odczytania przez niepowołane osoby. Z drugiej strony wprowadzono szereg zabezpieczeń utrudniających wysyłanie zdjęć wykorzystując nieprawdziwe dane użytkownika.
Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Przesłane przez Klienta pliki ze zdjęciami są archiwizowane przez 14 dni od dnia realizacji zamówienia. Następnie są kasowane z serwerów serwisu zam.koreks.pl

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Foto Kubek Biały
25,00 15,00 PLN
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Matowy)0,35 PLN
9x13 (Połysk)0,35 PLN
10x15 (Matowy)0,47 PLN
10x15 (Połysk)0,47 PLN
13x18 (Matowy)0,90 PLN
13x18 (Połysk)0,90 PLN
15x21 (Matowy)1,20 PLN
15x21 (Połysk)1,20 PLN
20x30 (Matowy)2,99 PLN
20x30 (Połysk)2,99 PLN

Zobacz pełny cennik.

webPhoto Itero 2.1.0.737

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto